​​​asas.jpg


GÖREVLERİMİZ 
​Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 16'da tanımlanmıştır. 
 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin görevleri şunlardır; 

  1. ​Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem ve teknolojiler kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,

  2. Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

  3. Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal, kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda kullanılan mamul ya da yarı mamul olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında bulunmak,

  4. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

  5. Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,

  6. Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,

  7. Araştırma mastır planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,

  8. Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.  

KURULUŞ YAPIMIZ

 

Kurulus Yapımız.jpg 
Resim 2: Enstitü Müdürlüğümüzün kuruluş yapısı

 

MİSYONUMUZ

Uygulamada ortaya çıkan sorunları tespit ederek, bunlara bilimsel yöntemlerle çözüm bulmak üzere araştırma projeleri hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak, elde edilen sonuçları yayımlamak ve uygulamacılara seminer, toplantı ve benzeri yollarla tanıtmak, sonuçların uygulanmasını izlemek ve bu konuda uygulamacılarla işbirliği yapmaktır.  

VİZYONUMUZ

Kuruluş amacımızın da gereği olarak, Batı Akdeniz Bölgesi ormancılık uygulamalarında ortaya çıkan sorunlara bilimsel çözümler üretmek yoluyla, alan ve ürün bakımından sürdürülebilir bir ormancılığı sağlamak, ormanlardan sağlanan mal ve hizmet üretimini artırmaktır.  

STRATEJİMİZ

Yöre ormancılığının sorunlarını belirlemek, Bu sorunlara çözüm getirecek uygulamalı araştırmalar yapmak, gerektiğinde temel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası ortak çalışmalar yürütmek, araştırma sonuçlarını uygulayıcıya etkin bir şekilde iletmek ve uygulamaları izlemek, ormancılıktaki yeni bulgu ve teknolojileri uygulamaya aktarmak, araştırma ormanlarında uygulamaya yönelik demonstrasyon çalışmaları yapmak, araştırma ormanı, arberetum ve fidanlıkların araştırma amaç ve gereklerine uygun olarak tesis etmek ve işletilmesini sağlamak Bakanlığımızca gerekli görülen konularda danışmanlık hizmeti vermek  orman yangınları ile mücadele için araştırma, uygulama ve eğitim yapacak bir birim kurmak, uluslar arası düzeyde yayın yapmak için araştırmacı personelin kapasitesini artırmak,  TUBITAK destekli araştırma projesi sayısını artırmak  AB fonlarından yararlanmak, uygulamacı birimlerle işbirliğini artırmak.    

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün Çalışma Alanı Antalya, Isparta, Burdur, Denizli ve Muğla illerini kapsamaktadır.   

TARİHÇEMİZ Enstitü Müd.jpg

Resim 3: Görev alanlarımız

Üniversiteler dışında Türkiye’de ilk Ormancılık Araştırma Kurumu 1952 yılında “Bolu Orman Araştırma İstasyonu” adıyla kurulmuştur. Bu istasyon, 1955 yılında Ankara’ya taşınarak “Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Daha sonra Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nün teklifi ve Ziraat Vekâlet’inin 13.03.1956 gün ve 7892/1 sayılı olurları ile Antalya’da Enstitü’ye bağlı; “Güney Ormancılık Araştırma İstasyonu’nun kuruluşu onaylanmış, 12 Nisan 1958 tarihinde,  M. Lütfi BÜYÜKYILDIRIM’ın kurucu müdür  olarak atanmasıyla kuruluş fiilen tamamlanmıştır. Araştırma Enstitüsü tarafından 1957 yılında kurulan Bük Araştırma Ormanı, 1959 yılında Güney Anadolu Ormancılık Araştırma İstasyonu’na bağlanmıştır. “Elmalı-Sedir Araştırma Ormanı” ise 1962 yılında kurulmuştur.

buyukyildirim.jpg eskibina.jpg

Resim 4: Kurucu Müdür Lütfi Büyükyıldırım                      Resim 5: Araştırmanın ilk İdare Binası 

​Resim 4 Kurucu Müdür Lütfi Büyükyıldırım Resim Araştırmanın ilk idare binası 1983 yılında kuruluşun adı tekrar değiştirilerek “Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü” olmuştur. 1992 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan kurum bu tarihten sonra aynı adla doğrudan Bakanlığa bağlı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın taşra kuruluşu olarak hizmet veren “Antalya Toprak Laboratuvar Müdürlüğü” 2004 yılında yapılan yasal düzenlemeyle, araştırma müdürlüğümüz kapsamında yer alan 'Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Bölüm Başmühendisliği'ne bağlanmıştır. 2011 yılında ismi "Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" şeklinde değiştirilerek; yeni kurulan 'Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 'Bağlı Kuruluş' olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilat yapısında yer alan 'Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'na bağlanmıştır. 1958 yılından günümüze dek görev yapan Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürleri ve müdürlük dönemleri aşağıda gösterilen tabloda gösterilmiştir. 

​Araştırma Müdürü ​Müdürlük Dönemi
​M. Lütfi BÜYÜKYILDIRIM 12.04.1958 - 09.06.1975
​Dr. Turan ÖZDEMİR
​28.08.1978 - 24.08.1984
​Dr. Ünal ELER ​24.08.1984 - 20.12.1994
​Dr Z. Hüseyin USTA ​21.01.1995 - 16.01.1998
​Yusuf CENGİZ ​03.04.1998 - 16.09.2005
​Dr. Neşat ERKAN ​17.09.2005 - ​02.03.2018
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU​ 02.03.2018 - 15.02.2020
​H. Oğuzhan OKUDAN ​23.09.2020 - 16.11.2021
 
mudurler.jpg
Resim 6. Geçmişten bugüne görev yapan Araştırma Müdürleri
 
Geçmişten bugüne görev yapan Araştırma Müdürleri Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 1958 yılından günümüze kadar ulusal ve bölgesel düzeyde çeşitli araştırma projeleri yürüterek ormancılık sorunlarına çözümler üretilmiştir. Bu süreçte; 52 Teknik Bülten, 14 Teknik Rapor, 6 Muhtelif Yayın ve 19 Araştırma Dergisi yayınlayarak ülke ve bölge ormancılık sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar ortaya koymuştur. 
​​​